กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 1/2566

       เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ร่วมกับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง และโรงพยาบาลเครือข่ายโดยการอบรมเฉพาะทางในสาขาที่สำคัญต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์เฉพาะทางให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดสำราญและพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่ซับซ้อนและการแพทย์เฉพาะทาง อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  ประกอบด้วยกิจกรรม 2 โครงการ ดังนี้

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในจัดการบริการสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง โดยมีนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้นโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนับสนุนด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่โรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลและเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่ยั่งยืนในจังหวัด ซึ่งมีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์เฉพาะทางและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จำนวน 6 สาขาบริการ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 223 คน ดังนี้
  • สาขาพัฒนาการเด็ก โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีการอภิปราย เรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพูดช้า เด็กติดจอ ปัญหาพฤติกรรมที่พบในเด็กก่อนวัยเรียนและปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมอื่นๆ และติดตามการใช้คู่มือ TEDA4I ของเจ้าหน้าที่ให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาลกระตุ้นพัฒนาการ จำนวน 35 คน
  • สาขาโรคผิวหนัง โดย โรงพยาบาลผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง และสถาบันโรคผิวหนังมีการอภิปราย เรื่อง การดูแลและวินิจฉัยโรคผิวหนังที่พบบ่อยในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลจากใช้ระบบ Telemedicine ระหว่างโรงพยาบาลผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ไปยังโรงพยาบาลสิเกา โรงพยาบาลรัษฎา และโรงพยาบาลวังวิเศษโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พยาบาล เจ้าหน้าที่คลินิก เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. จำนวน 45 คน
  • สาขาโรคมะเร็ง โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้ระบบ Thai Cancer Based และ Cancer Anywhereโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ Nurse coordinator ที่รับผิดชอบงานด้านโรคมะเร็งจำนวน 24 คน
  • สาขาการดูแลผู้สูงอายุ โดย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ มีการอภิปราย เรื่อง มาตรฐานการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Best practice การทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ สหสาขาวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานด้านการดูแลผู้สูงอายุจำนวน 31 คน
  • สาขาจักษุ โดย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มีการอภิปราย เรื่อง กายวิภาคและสรีรวิทยาของตาเบื้องต้น (Eye Anatomy) และการวัดความสามารถในการมองเห็น (VA) ให้กับผู้รับผิดชอบงานด้านจักษุ จำนวน 32 คน
  • สาขาการดูแลระยะกลาง โดย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่เน้นระดับ รพ.สต.และการพัฒนารูปแบบการบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ ให้กับผู้รับผิดชอบงานด้านการดูแลผู้ป่วยระยะกลางจำนวน 56 คน
 2. โครงการมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง โดยมีนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังและใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 409 คน โดยได้รับการตรวจสุขภาพจากหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ ในสาขาต่างๆ ได้แก่
  • สาขาพัฒนาการเด็ก โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีการตรวจวินิจฉัยและยืนยันความพิการโรคทางพัฒนาการเด็ก และการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า ให้กับเด็กที่ได้รับการคัดกรอง DSPM และสงสัยพัฒนาการล่าช้า จำนวน 22 คน โดยพบความผิดปกติและจำเป็นต้องนัดติดตามทาง Telemedicine จำนวน 11 คน
  • สาขาโรคผิวหนัง โดย โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง และสถาบันโรคผิวหนัง มีการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคผิวหนัง จำนวน 41 คน และตรวจรักษาสภาพผิวหนังโดยใช้เครื่อง CO2 Laser จำนวน 11 คน
  • สาขาบริการทันตกรรม โดย สถาบันทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์และเครือข่าย ให้บริการทำฟันปลอม จำนวน 25 คนและการบริการครอบฟันเทียม จำนวน 12 คน
  • สาขาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ มีการมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน 16 คน/ชิ้นประกอบด้วย รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐาน (Stand Wheelchair) จำนวน 15 คัน และ รถนั่งคนพิการสำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวระดับรุนแรง (Cerebral palsy) จำนวน 1 คัน
  • สาขาโรคมะเร็ง มีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) ด้วยเครื่อง Mammogram ให้กับผู้ป่วยที่ได้รับนัดหมายของโรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลห้วยยอด จำนวน 40 คน และโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาจำนวน 40 คน และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Self-collected HPV DNA Test จำนวน 124 คน
  • สาขาจักษุ โดย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มีการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตาให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีรายชื่อและรายใหม่ของโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน 64 คน