กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 2/2566

       เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่และสถาบันโรคผิวหนัง ในสังกัดกรมการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์เฉพาะทางให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ตามความต้องการของพื้นที่ ประกอบด้วยกิจกรรม 2 โครงการ ดังนี้

  1. การให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคผิวหนังมีประชาชนมารับบริการจำนวน 71 คน โรคที่พบมากที่สุดคือ Dermatitis จำนวน 22 คน รองลงมาเป็น โรคผิวหนังอักเสกบเรื้อรัง จำนวน 12 คน โรคสะเก็ดเงิน จำนวน 8 คน และโรคผิวหนังชนิดอื่นๆ จำนวน 23 คน ในกลุ่มนี้มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อรับการรักษาจำนวน 6 คน
  2. การอภิปราย เรื่อง PM5 กับผลกระทบทางผิวหนัง และหัวข้อเรื่องโรคผิวหนังที่พบบ่อย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 23 คน พร้อมทั้งมีการประชุมหารือแนวทางการการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ระหว่างแพทย์สถาบันโรคผิวหนังกับแพทย์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและบริการด้านโรคผิวหนังในโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ด้านโรคผิวหนังของประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านโรคผิวหนังที่ดี มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน