กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 3/2566

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์)
ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส

 

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ซึ่งมีนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี และมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายแพทย์อดุลย์ เร็งมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้กรมการแพทย์ได้มอบโคมไฟเรืองแสง DMS SkT Smart lamp เพื่อคัดกรองโรคผิวหนังให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุปิดแผล Bio cellulose ให้กับโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อีกทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ดังนี้

 1. กิจกรรมสนับสนุนวิชาการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยการอบรมเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2 สาขาบริการ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 93 คน ได้แก่
  • สาขาไต โดย โรงพยาบาลราชวิถี มีการอภิปรายเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง (CAPD) นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการจัดตั้ง “Node CAPD”
   ของจังหวัดนราธิวาส
  • สาขาการดูแลผู้สูงอายุ โดย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
   การอภิปรายเรื่อง จัดการบริการผู้สูงอายุและการบูรณาการด้านข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
 2. กิจกรรมการสนับสนุนด้านบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอยี่งอ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่ซับซ้อนและการแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 3 สาขาบริการ มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 250 คน ดังนี้
  • สาขาทันตกรรม โดย สถาบันทันตกรรม ร่วมกับทันตบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนราธิวาส ให้บริการทำฟันปลอม จำนวน 30 คน
  • สาขาพัฒนาการเด็ก โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้บริการการตรวจวินิจฉัยและยืนยันความพิการโรคทางพัฒนาการเด็ก จำนวน 34 คน พบความผิดปกติ จำนวน 33 คน ส่วนมากเป็นกลุ่มพัฒนาการล่าช้าและสมาธิสั้น และนัดติดตามทาง Telemedicine จำนวน 8 คน
  • สาขาโรคผิวหนัง โดย โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง และสถาบันโรคผิวหนัง มีการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคผิวหนัง จำนวน 170 คน

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรแพทย์และคณะทำงานจากโรงพยาบาล/ สถาบันเฉพาะทางในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 105 คน  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และสนองตอบปัญหาและความต้องการของพื้นที่