กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 4/2566

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์)
ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

           เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์ศานติ์ ศานติวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และได้เยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ดังนี้

 1. กิจกรรมสนับสนุนวิชาการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยการอบรมเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3 สาขาบริการ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 122 คน ได้แก่
  • สาขาการดูแลผู้สูงอายุ โดย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
   การอภิปรายเรื่อง การประเมินภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ เพิ่มพูนทักษะในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
  • สาขาพัฒนาการเด็ก โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีการอภิปรายเรื่อง Red Flag : พัฒนาการเด็กที่ต้องเฝ้าระวัง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้กับแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี และการฝึกปฏิบัติเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้กับครูศูนย์เด็กเล็ก และ
   อสม. ในอำเภอห้วยกระเจา
  • สาขาทันตกรรม โดยสถาบันทันตกรรม มีการอภิปรายเรื่อง การจัดการภาวะแทรกซ้อนในงานศัลยกรรมช่องปาก และการจัดการภาวะ Oroantral fistula ให้กับทันตบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี
 2. กิจกรรมการสนับสนุนด้านบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา และพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่ซับซ้อนและการแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 2 สาขาบริการ มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 55 คน ดังนี้
  • สาขาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ให้บริการการตรวจวินิจฉัยและยืนยันความพิการ และการมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน 9 คน
  • สาขาจักษุ โดย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มีการตรวจตาผู้สูงอายุ จำนวน 46 คน โดยพบต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน มากที่สุด และได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพหลพลหพยุหเสนา จำนวน 28 คน

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรแพทย์และคณะทำงานจากโรงพยาบาล/สถาบันเฉพาะทางในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 35 คน  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และสนองตอบปัญหาและความต้องการของพื้นที่