กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 6/2566

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์)
ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดนครราชสีมา

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยแพทย์หญิงราชรัตน์ คำสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมกันนี้กรมการแพทย์ได้มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุปิดแผล Bio cellulose ให้กับโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อีกทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ดังนี้

  1. กิจกรรมสนับสนุนวิชาการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยการอบรมเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2 สาขาบริการ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ได้แก่
  • สาขาการดูแลผู้สูงอายุ โดย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
    มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล” และ“การประเมินภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ” ให้กับผู้รับผิดชอบงานคลินิกผู้สูงอายุของ รพ.สต. ในอำเภอพระทองคำ จำนวน 29 คน
  • สาขาโรคผิวหนัง โดย สถาบันโรคผิวหนัง มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ “โรคทางผิวหนังและการดูแลรักษาโรคทางผิวหนัง” ให้แก่ สหสาขาวิชาชีพ และพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชนทั้งจังหวัดนคราชสีมา จำนวน 31 คน
  1. กิจกรรมการสนับสนุนด้านบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอพระทองคำ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่ซับซ้อนและการแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 2 สาขา มีผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 83 ราย ดังนี้
  • สาขาฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีการมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ผู้พิการที่จำเป็นต้องได้รับเครื่องช่วยความพิการ และผ่านการประเมินจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จำนวน 11 ราย
  • สาขาโรคผิวหนัง โดย สถาบันโรคผิวหนัง มีการอภิปราย เรื่อง การดูแลและวินิจฉัย
    โรคผิวหนังที่พบบ่อยในพื้นที่ จำนวน 72 ราย

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรแพทย์และคณะทำงานจากโรงพยาบาล/สถาบันเฉพาะทางในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 35 คน  และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา