กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 1/2567

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์)

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมฯ

          การตรวจเยี่ยมฯ ครั้งนี้ หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์)ได้ร่วมบูรณาการจัดงานมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงบริการที่เสมอภาคและเท่าเทียมของประชาชนตามปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

  1. การบริการทำฟันปลอมทั้งปาก จำนวน 40 คน โดย สถาบันทันตกรรมร่วมกับทันตบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
  2. การบริการตรวจพัฒนาการเด็ก จำนวน 25 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่สงสัยโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (learning disorder) นอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการพัฒนาระบบ Tele-consult เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการจากแพทย์เฉพาะทางได้มากขึ้น โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  3. การจัดนิทรรศการ เรื่อง การสนับสนุนประเด็นยาเสพติดโดย โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ในการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนบุคลากรด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) การฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด จำนวน 2 คน (2) การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด จำนวน 1 คน และ (3) การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program จำนวน 2 คน นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการลดอันตรายในกลุ่มผู้ป่วยโอปิออยด์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีการฝึกอบรมรูปแบบการบำบัดด้วยยา BNX Sublingual แก่ทีมคลินิกMethadone ของโรงพยาบาลฯ และเครือข่ายในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนอัตรากำลังบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 คน

          การจัดงานมหกรรมสุขภาพฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรแพทย์และคณะทำงานจากโรงพยาบาล/สถาบันเฉพาะทางในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเขตสุขภาพที่ 1 และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อและสนองตอบปัญหาและความต้องการของพื้นที่