กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ครั้งที่ 3/2567

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์)

ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงพยาบาลห้วยกพระทองคำ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

         เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมฯ

           การตรวจเยี่ยมฯ ครั้งนี้ หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ได้ร่วมบูรณาการจัดงานมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงบริการที่เสมอภาคและเท่าเทียมของประชาชนตามปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

  1. การบริการผ่าตาต้อกระจก และมอบแว่นกันแดดให้ผู้ป่วย จำนวน 22 คน โดย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
  2. การบริการครอบฟันดิจิทัล จำนวน 19 คน 21 ซี่ และมอบชุดทำความสะอาดช่องปากให้ผู้ป่วย พร้อมทั้งได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร เรื่อง Overview of the digital revolution in prosthodontics Complete denture: Digital workflow และการฝึกภาคปฏิบัติในการทำครอบฟัน การใช้งาน scanner และการสร้างชิ้นงานครอบฟันด้วยระบบดิจิทัล โดย สถาบันทันตกรรม

          การจัดงานมหกรรมสุขภาพฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรแพทย์และคณะทำงานจากโรงพยาบาล/สถาบันเฉพาะทางในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และเขตสุขภาพที่ 9 และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อและสนองตอบปัญหาและความต้องการของพื้นที่