กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 53 (6/2566)

   วันที่ 22 – 23 กันยายน 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกให้บริการผู้ป่วย รายละเอียดดังนี้

การให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนจีน และประเมินความพิการทางร่างกาย

          ให้บริการด้านกายภาพบำบัด ฝังเข็ม และประเมินความพิการทางร่างกาย มีผู้มารับบริการจำนวน 69 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ จำนวน 62 ราย และระบบประสาท 6 ราย ขอรับการประเมินความพิการทางกายซึ่งได้รับใบรับรองความพิการ จำนวน 1 ราย

การให้บริการตรวจรักษาด้านหู คอ จมก และการประเมินความพิการทางการได้ยิน

          มีผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด 39 ราย ในจำนวนนี้ได้รับใบรังรองความพิการทางการได้ยิน จำนวน 21 ราย ได้รับการรักษา จำนวน 18 ราย