กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 58 (4/2567)

          วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลออกให้บริการ ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด 81 ราย แบ่งเป็น

  1. ผู้ป่วยขอรับการประเมินความพิการทางร่างกาย จำนวน 4 ราย ได้รับเอกสารรับรองความพิการ จำนวน 3 ราย
  2. ผู้ป่วยระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ มารับบริการทั้งหมด 70 ราย
  3. ผู้ป่วยทางระบบประสาท มารับบริการทั้งหมด 7 ราย

ออกบริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย

          นัดผู้ป่วยมาทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จำนวน 36 ราย