จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมายของหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

  1. เพื่อให้บริการบำบัด รักษาโรค ให้คำปรึกษา ตลอดจนการให้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่เกินศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน ตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยและความต้องการของพื้นที่
  2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้ป่วยในการเข้ามารับการรักษาในเมือง
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลรักษาผู้ป่วย