แนวทางการทำงาน

แนวทางการทำงานของหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกุล

  1. วิเคราะห์ปัญหาและบริบทของพื้นที่จากฐานข้อมูลการให้บริการรวมทั้งข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย (10 อันดับโรค)
  2. แพทย์จากโรงพยาบาลชุมชน รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่เกินศักยภาพในการรักษา ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เพื่อวางแผนในการรักษาร่วมกัน **(ในกรณีผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน เช่น ผู้ป่วยควรได้รับการผ่าตัด ให้นำข้อมูลปรึกษาแพทย์ของหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เพื่อตัดสินใจ)
  3. เน้นคุณภาพการให้บริการ ตามมาตรฐานทางการแพทย์
  4. หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลจะดำเนินการโดยไม่เป็นภาระให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ มากเกินความจำเป็น
  5. บุคลากรที่อาสาสมัครเข้ามาทำงานด้วยความสมัครใจ ไม่หวังผลตอบแทน และเป็นบุคลากรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง