งานวิชาการ

การศึกษาความเค็มของอาหารที่ประชาชนในอำเภอกัลยาณิวัฒนาบริโภค

บทคัดย่อ            อำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีประชากรเป็นชนเผ่าปกาเกอะยอเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคนเห อ่านเพิ่มเติม…